Regulamin – Bieg po Gminie Zduńska Wola

REGULAMIN
Bieg 5 mil po Gminie Zduńska Wola

1. ORGANIZATOR
Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach; Janiszewice 3; 98-220 Zduńska Wola (NIP 8291578103)

2. PARTNERZY:
Urząd Gminy Zduńska Wola

3. CELE IMPREZY
Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych.
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.
Promocja Gminy Zduńska Wola.

4. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 27 września 2020 roku, start godzina 13:00 przed budynkiem strażnicy OSP Janiszewice (Janiszewice 3; 98-220 Zduńska Wola)
Biuro zawodów będzie znajdowało się w budynku OSP Janiszewice i czynne będzie w godzinach 10:00 – 12:30

5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które:
w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; (organizator dopuszcza również start uczestników w wieku 16-18 lat pod warunkiem podpisania w biurze zawodów zgody przez rodzica/opiekuna prawnego).
Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do biegu wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi na udział w biegu.

6. TRASA
Bieg zostanie rozegrany na dystansie ~5 mil
Nawierzchnia: ~4,13 mi – asfalt ; ~0,87 mi – szuter
Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie okolicznych miejscowości Gminy Zduńska Wola.
Trasa oznaczona będzie taśmą i strzałkami, skracanie trasy skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.biegajzosp.pl (zakładka zapisy), link będzie dostępny również na stronie www.facebook.com/biegpogminie .
Organizator ustala limit 150 zawodników, którzy mogą wystartować w imprezie. O przydzieleniu numeru startowego decyduje data wpływu wpisowego na konto organizatora. Osoby, które wpłacą wpisowe po wyczerpaniu się miejsc dostaną jego zwrot na konto. O braku wolnych miejsc organizator poinformuje uczestników na stronie www.biegajzosp.pl oraz www.facebook.com/biegpogminie. Zapisy prowadzi i obsługuje Time4s

8. OPŁATA STARTOWA
40 zł – opłata startowa do dnia 31 sierpnia 2020 roku
50 zł – opłata startowa do dnia 13 września 2020 roku
60 zł – opłata startowa w dniu zawodów – Płatna w biurze zawodów do godz. 11:30. (o ile będą dostępne miejsca)

Wpisowe płatne jest na konto organizatora przez dostępny po rejestracji formularz płatności.
Lub na bezpośrednio na konto:
Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach
Janiszewice 3
98-220 Zduńska Wola
Nr konta: 04 2030 0045 1110 0000 0254 3470
Tytułem: „Imię i nazwisko – 5 mil”

Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiet startowy.

9. POMIAR CZASU:
Elektroniczny pomiar czasu (za pomocą chipów zwrotnych). Zgubienie, nie oddanie chipa skutkuje dyskwalifikacją oraz dodatkową opłatą w wysokości 20 zł płatną w biurze zawodów.
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny. Przy przekroczeniu tego limitu zawodnik jest zobowiązany na żądanie służb porządkowych do zdjęcia chipu startowego i opuszczenia trasy.

10. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku OSP Janiszewice i czynne będzie 27.09.2020 w godzinach 10:00 – 12:30
Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość, wypełnionego i podpisanego oświadczenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy poprzez sprawdzenie danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu.

11. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Każdy z zawodników, który ukończy bieg główny otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Prowadzona będą klasyfikacje:
Open Kobiet – miejsca 1-3
Open Mężczyzn – miejsca 1-3
Najlepsza mieszkanka Gminy Zduńska Wola – miejsca 1-3
Najlepszy mieszkaniec Gminy Zduńska Wola – miejsca 1-3
Najlepsza Strażaczka – miejsce 1
Najlepszy Strażak – miejsce 1
Drużynowa/firmowa (skład drużyny: 4 osoby – w tym minimum jedna kobieta) – miejsca 1-3
Nagrody za zajęcie miejsca wg powyższych klasyfikacji – pamiątkowe puchary
Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród.
Klasyfikacje w poszczególnych kategoriach nie nakładają się wzajemnie (zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę)

12. BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie trasy oraz opiekę medyczną zapewnia organizator.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Ze względów bezpieczeństwa uprasza się zawodników o nie startowanie w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zagubione w trakcie biegu.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Zawodnik pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie zostanie dopuszczony do biegu.

13. REKLAMACJE
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na adres kontakt@biegajzosp.pl, zostaną one rozpatrzone w termnie 7 dni od terminu zgłoszenia.

14. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
Organizator nie zapewnia transportu uczestników.
Bieg wymaga od uczestników dobrej sprawności i kondycji fizycznej.
Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Organizator zapewnia szatnie.
Miejsca parkingowe znajdują się na terenie parkingu firmy Plastem (naprzeciwko budynku OSP).
Parkowanie w miejscach niezgodnych z zasadami może powodować konsekwencje przewidziane przepisami drogowymi.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu w celach marketingowych
Wszystkich zawodników startujących w „Biegu 5 mil po Gminie Zduńska Wola” obowiązuje niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.
Protesty należy składać w przeciągu 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.
Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
Wszystkie pytania dotyczące regulaminu jak i samej imprezy należy kierować e-mailowo na adres: kontakt@biegajzosp.pl, stronę www.biegajzosp.pl lub poprzez fanpage www.facebook.com/biegpogminie

Organizatorzy.
OSP Janiszewice